Köpvillkor

ALLMÄNT
Magpie Sweden är återförsäljare till Magpie Beautys nagelprodukter från England. www.magpiebeauty.co.uk Alla frågor angående produkterna ställs till Magpie Sweden på info@magpiesweden.se. För att köpa Magpie Gel Colour och Magpie akryl måste du vara utbildad nagelterapeut/teknolog och kunna uppvisa ett diplom vid köp.

Samtliga produktpriser är inklusive moms för kunder inom Eu, och exklusive moms för kunder utanför Eu. Kunden ansvarar då själv för att moms och ev. tull betalas i hemlandet.

Alla Glitter och Dusts säljs i vikt och inte i full behållare.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och adress registreras i vårt kundregister.

Magpie Sweden AB har godkänd F-skattsedel, orgnr: 559266-8759

LEVERANS
Magpie Sweden levererar till Sverige, Norge och Finland.
Alla paket skickas via PostNord som varubrev eller Mypack home Small och levereras alltid till leveransadress. Leveranstiden är normalt mellan 2-5 arbetsdagar inom Sverige, och leverans till Norge och Finland 1-2 veckor. Vi strävar alltid efter en snabb och smidig leverans. Magpie Sweden ansvarar inte för förseningar/skador/förkomna försändelser orsakat av PostNord.
Frakt tillkommer för ordrar under 899kr. Fri frakt för order över 900 kr. Fraktkostnaden för övriga länder är 199kr + moms.

BETALNING
Betalning görs via Klarna.
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

ORDER
Vid eventuella förseningar meddelas kunden via den mejladress som uppgivits i beställningen.

ÅNGERRÄTT OCH RETUR
Vid köp av varor från Magpie Sweden har du som konsument på det sätt som närmare anges i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Magpie Sweden lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).
Ångerrätten gäller enbart på oanvända varor av hygieniska skäl.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Magpie Sweden via e-post.
Varorna ska vara oöppnade och oanvända pga av hygieniska skäl, samt att garantera varornas kvalité.

Vid åberopande av ångerrätten ska varan återsändas till Magpie Sweden inom 14 dagar från att du mottagit varan. Du som kund betalar returkostnaden. Produkten sändes i retur till nedan adress:

Magpie Sweden
Att: Christina Larsson

Stenbackavägen 26

80424 Gävle

VIKTIGT!! Lämna en lapp i paketet med hela ditt namn och ordernummer så att jag vet vem det kommer ifrån.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas inom och senast 30 dagar från mottagandet av ditt meddelande om åberopande av ångerrätten, förutsatt att Magpie Sweden inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.
Du står själv för fraktkostnaden när du skickar tillbaka varan.

REKLAMATION
Kund som vill göra gällande fel i varan ska inom skälig tid från det att felet upptäcktes reklamera varan till Magpie Sweden. Reklamation får dock ej ske senare än 6 månader efter det att varan mottagits. Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 30 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande med dina kontouppgifter. Reklamation gäller inte om du inte följt de instruktioner som bifogats vid köp av varan.

KUNDTJÄNST
Du kan nå Magpie Sweden via e-post alla vardagar. Svarar inom 48 timmar.
info@magpiesweden.se

Terms of purchase

GENERALLY

Magpie Sweden is a reseller of Magpie Beauty’s nail products from England. www.magpiebeauty.co.uk All questions regarding the products are asked to Magpie Sweden at info@new.magpiesweden.se. To buy Magpie Gel Color and Magpie acrylic, you must be a trained nail therapist / technologist and be able to present a diploma when buying.

All Glitter and Dust are sold by weight and not in a full container.

Completed order means that you accept our terms of purchase and agree that the name and address are registered in our customer register.

Magpie Sweden AB has an approved F-tax certificate, corporate identity number: 559266-8759

DELIVERY

Magpie Sweden delivers to Sweden, Norway, Denmark and Finland.

All packages are sent via PostNord as Varubrev or Mypack Home Small and are always delivered to the delivery adress. Delivery time is normally between 2-5 working days within Sweden, and delivery to Norway and Finland 1-2 weeks. We always strive for a fast and smooth delivery. Magpie Sweden is not responsible for delays / damages / lost shipments caused by PostNord.

Shipping fee adds in check out for orders below 899sek. Free shipping for orders over SEK 900. The shipping cost for other countries is SEK 199 + tax.

PAYMENT

Payment is made via Klarna.

When you pay via Klarna invoice, you shop safely and easily. You never have to provide your card details, and always pay after you have received your goods.

ORDER

In the event of any delays, the customer will be notified via the email address stated in the order.

RIGHT OF WITHDRAWAL AND RETURN

When buying goods from Magpie Sweden, you as a consumer have the right to withdraw from a purchase (right of withdrawal) as a consumer in the manner specified in the Act (2005: 59) on distance contracts and contracts outside business premises. This means that you have the right to cancel your purchase by leaving or sending a message to Magpie Sweden within 14 days from the day you received the ordered item (the withdrawal period).

The goods must be unopened and unused for hygienic reasons,
as well as to guarantee the quality of the goods.

If you want to exercise the right of withdrawal, you as a customer must contact Magpie Sweden via e-mail.

Opened goods cannot be returned for hygienic reasons.

When invoking the right of withdrawal, the product must be returned to Magpie Sweden within 14 days of receiving the product. You as a customer pay the return cost. The product was sent in return to the address below:

Magpie Sweden

Att: Christina Larsson

Stenbackavägen 26

80424 Gävle

IMPORTANT !! Leave a note in the package with your full name and order number so I know who it comes from.

The amount you paid for the item, including the original shipping cost, will be refunded within and within 30 days of receipt of your notice of invocation of the right of withdrawal, provided that Magpie Sweden has received the item back within this time, or a receipt that the item has been returned.

You are responsible for the shipping cost when you return the item.

COMPLAINT

A customer who wishes to make a valid defect in the product must, within a reasonable time from the time the defect was discovered, complain about the product to Magpie Sweden. Complaints may not, however, be made later than 6 months after the product has been received. The amount you paid for the item, including the original shipping cost, will be refunded within 30 days of receipt of your message with your account information. Complaints do not apply if you have not followed the instructions attached when purchasing the product.

CUSTOMER SERVICE

You can reach Magpie Sweden via e-mail every weekday. Responds within 48 hours.

info@magpiesweden.se

Happy shopping!